Generalforsamling 2017

Aktive Kvinder i Kjellerup har afholdt generalforsamling torsdag den 23. februar 2017 med et fremmøde på 76 medlemmer.

Aftenen startede med, at foreningen bød på smørrebrød, og derefter blev der taget hul på selve generalforsamlingen.

Formand, Tove Søften, kunne i sin beretning fortælle, at der pr. 31.12.2016 er 164 medlemmer. Der har desværre været en tilbagegang i medlemstallet, 21 udmeldelser og en tilgang på 14 nye medlemmer. Der har været afholdt 9 arrangementer i 2016 med en gennemsnitlig deltagelse på  56 medlemmer. Det er en lille stigning i forhold til sidste år, hvilket er ganske flot, men der er bestemt plads til flere.

Foreningens gymnastikhold, der ledes af Hanne Tang Sørensen, og litteraturkredsen, der ledes af Karen Marie Ravn, har ligeledes haft fin tilslutning.

Beretningen blev taget til efterretning. 

Kasserer Bente Mønster fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev vedtaget og godkendt.  

Foreningen har en god økonomi, hvorfor bestyrelsen foreslog, at kontingentet skulle fortsætte uændret med 210 kr. for året 2017/2018, hvilket blev godkendt. Af regnskabet fremgår det tydeligt, at de medlemmer, der deltager i arrangementerne, får god valuta for kontingentet. 

Til bestyrelsen var der genvalg af Bente Mønster og Bodil Mikkelsen. Også bestyrelsessuppleanterne Hanne Jensen og Inge Madsen genvalgtes. Det samme gjaldt revisor Anni Hjort Andersen og revisorsuppleant Karen Andersen. 

Foreningen giver hvert år medlemmerne en chance for at vinde et gavekort på 500 kr., hvis de indmelder et nyt medlem. Denne præmie blev udtrukket og tilfaldt Kirsten Hansen. 

Formanden sluttede sin beretning med at takke medlemmerne for det flotte fremmøde og opfordrede til, at de kommer med gode ideer og forslag til nye arrangementer. Hun takkede bestyrelsen for et godt samarbejde i årets løb. Endvidere takkede hun dirigenten, Hanne Yssing, for på kyndig måde at styre slagets gang. 

Aftenen sluttede med kaffe, te og hjemmebagte fastelavnsboller samt bankospil. 

Bestyrelsen har herefter konstitueret sig og fortsætter som hidtil med Tove Søften som formand, Hanne Tang Sørensen som næstformand, Bente Mønster som kasserer og webmaster, Hanne Espersen som sekretær og PR-ansvarlig og Bodil Mikkelsen som bestyrelsesmedlem. 

Om kort tid går bestyrelsen i gang med at tilrettelægge sæsonen 2017/2018