Generalforsamling 2018

Aktive Kvinder i Kjellerup har afholdt generalforsamling torsdag, den 21. februar 2018 med et fremmøde på 65 medlemmer.

Aftenen startede med, at foreningen bød på smørrebrød, og derefter blev der taget hul på selve generalforsamlingen. 

Karina Hansen blev foreslået som dirigent. Hun tiltrådte straks sit job med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne og styrede derefter forsamlingen hurtigt og sikkert igennem aftenens dagsorden. 

Formand, Tove Søften, kunne i sin beretning fortælle, at der pr. 31.12.2017 er 164 medlemmer. Der har desværre været en tilbagegang i medlemstallet, 20 udmeldelser og en tilgang på 7 nye medlemmer. Der har været afholdt 9 arrangementer i 2017 med en gennemsnitlig deltagelse på 49 medlemmer. Det er et lille fald i forhold til sidste år, og der er bestemt plads til flere.

Foreningens gymnastikhold, der ledes af Hanne Tang Sørensen, og litteraturkredsen, der ledes af Karen Marie Ravn, har haft fin tilslutning.

Beretningen blev taget til efterretning. 

Kasserer Bente Mønster fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev vedtaget og godkendt.  

Foreningen har en god økonomi, hvorfor bestyrelsen foreslog, at kontingentet skulle fortsætte uændret med 210 kr. for året 2018/2019, hvilket blev godkendt. Af regnskabet fremgår det tydeligt, at de medlemmer, der deltager i arrangementerne, får god valuta for kontingentet. 

Der var tre bestyrelsesmedlemmer på valg, det var Tove Søften, Hanne Tang Sørensen og Hanne Espersen. Formanden, Tove Søften, ønskede ikke genvalg. Nyvalgt til bestyrelsen blev i stedet Lilian Møller Sørensen. Der var genvalg til de to øvrige bestyrelsesmedlemmer. Også bestyrelsessuppleanterne Hanne Jensen og Inge Madsen genvalgtes. Det samme gjaldt revisor Anni Jensen og revisorsuppleant Karen Andersen. 

Foreningen giver hvert år medlemmerne en chance for at vinde et gavekort på 500 kr., hvis de indmelder et nyt medlem. Denne præmie blev udtrukket og tilfaldt Annelise Hansen. 

Formanden sluttede sin beretning med at takke medlemmerne for det flotte fremmøde og opfordrede til, at de kommer med gode ideer og forslag til nye arrangementer. Hun takkede bestyrelsen for et godt samarbejde i årets løb. Endvidere takkede hun dirigenten, Karina Hansen for på kyndig måde at styre slagets gang. 

Næstformanden takkede Tove Søften for arbejdet i bestyrelsen gennem 6 år, heraf de 3 år som formand. 

Aftenen sluttede med kaffe, te og hjemmebagte fastelavnsboller samt bankospil. 

Bestyrelsen har herefter konstitueret sig med Bodil Mikkelsen som formand, Hanne Tang Sørensen som næstformand, Bente Mønster som kasserer og webmaster, Hanne Espersen som sekretær og PR-ansvarlig og Lilian Møller Sørensen som bestyrelsesmedlem. 

Om kort tid går bestyrelsen i gang med at tilrettelægge sæsonen 2018/2019

Bestyrelsen fra venstre: Lilian Møller Sørensen, Bodil Mikkelsen, Hanne Tang, Bente Mønster og Hanne Espersen
Afgående bestyrelsesmedlem, formand Tove Søften, får overrakt blomster og gavekort af Hanne Tang.